Πως Βρισκω Το Puk Vodafone
Από τη συσκευασία SIM – Η συσκευασία Vodafone SIM, δηλαδή η πλαστική κάρτα στην οποία παραδίδεται τη στιγμή της αγοράς, έχει το PUK στο πίσω μέρος. Θα πρέπει να ξύσετε στην περιοχή που αντιστοιχεί στην αναφορά PUK για να την ανακτήσετε και να την εισαγάγετε όταν τη χρειάζεστε.
Δείτε την πλήρη απάντηση

How do I find my Vodafone PUK code?

You need a Phone Unlock Code (PUK) to unlock your phone if you’ve entered your SIM PIN wrong three times. To get a PUK code, call us on 191 – when asked why you’re calling, say “I need a PUK code”. Once you’ve got your PUK, follow the on-screen instructions to unlock your phone. If you enter the wrong PUK 10 times in a row, your SIM will be permanently blocked
Δείτε την πλήρη απάντηση

What is the PIN for Vodafone SIM lock?

If you’ve entered an incorrect PIN too many times or forgotten your PIN, we’ll lock your SIM for security purposes and you won’t be able to access your phone. If you want to unlock it, you’ll need a Personal Unblocking Key (PUK). To get this, you’ll need to call us on 03333 040 191.
Δείτε την πλήρη απάντηση

What is the 8 digit PUK code Vodafone?

How to find the PIN and PUK code? How to find the PIN and PUK code?

The PIN (Personal Identification Number) code is intended to protect your SIM Card from unauthorized use. We have set a default PIN 1234 for every SIM Card. We suggest that you change it. No one can ever find the changed PIN, as you enter it right into your telephone.The PUK (Personal Unblocking Key) code is a code consisting of 8 digits. It is used to unblock your SIM card when you entered 3 times a wrong PIN code. A card blocked by the PUK code cannot be unblocked; it cannot be used any further and you have to replace it.

You might be interested:  Γιατί Δεν Έχει Masked Singer?

Δείτε την πλήρη απάντηση

Can you unlock SIM without PUK?

How to unlock a phone without the PUK Code? – Unfortunately, there is no option for you to manually unlock your phone if forgot your PUK Code. The only option left is to call the customer support of your internet service provider to request unlocking your SIM Card.
Δείτε την πλήρη απάντηση

How do I find my 4 digit PIN for Vodafone?

What is my self service PIN? – Your self service PIN is a four-digit code that is assigned to you when you first connect your mobile bill pay services to Vodafone. If you don’t know what this PIN is, you can change it in the ‘ Security information ‘ section on My Vodafone.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Can I get my PUK code from my phone?

How to Unlock the PUK Code on a Mobile Phone If Locked? If you have a SIM card PIN enabled on your phone to access data on the SIM card, but you repeatedly enter it incorrectly, the SIM card may lock you out from further attempts. You can reset the SIM card, using what’s called a personal unlock code, or PUK code, which you can usually obtain from your phone carrier.

You can set a SIM PIN code to prevent people from accessing data such as contacts stored on the SIM card without your permission, even if they physically have your phone and then steal the card. This is separate from a passcode or a biometric lock you might set on the phone itself, since it’s designed to protect the data on the SIM, not the phone.

On an Android phone, you can set a SIM PIN, using the Settings menu. Tap the Settings app on your home screen, then tap to go to the “Security” or “Fingerprints and Security” submenu. Tap “Set up SM Card Lock” and select “Lock SIM Card” to lock the card.

 • Generally, you’ll have to enter the existing default SIM lock PIN, which you can obtain from your phone maker or carrier, although you can change it afterward, through the same menu.
 • On an iPhone, tap “Settings,” then “Phone,” then “SIM PIN” to turn the lock PIN on or off.
 • If you don’t know the existing PIN, contact your carrier for help.

If you enter the wrong SIM card PIN repeatedly, your SIM card will lock as an added security measure. This prevents someone from simply guessing every possible PIN to access your data if they steal your phone or SIM card. Once the SIM card is locked, you will need to use a separate code called a PUK code to unlock it.

You might be interested:  Πως Μπορω Να Δω Με Ποιον Μιλαει Στο Messenger?

Your carrier can provide you with the PUK code for your SIM card. You can sometimes find this on your carrier’s website after you log in, and you can usually also obtain it by calling customer service or taking the phone to a carrier store. Once you have the PUK code, you can enter it and reset your SIM PIN to one you know.

If you don’t know the SIM card’s PUK code, don’t try to guess it. The SIM card can become permanently locked and need to be replaced, potentially losing your data, if you repeatedly enter an incorrect PUK code. : How to Unlock the PUK Code on a Mobile Phone If Locked?
Δείτε την πλήρη απάντηση

Can you find PUK code on phone?

BT Mobile – Login to your BT Mobile account, and select the My phone and SIM button. You will find your PUK code listed under the information about your phone’s model and the SIM’s serial number.
Δείτε την πλήρη απάντηση

What is the 8 digit PUK code for?

A PUK or ‘Personal Unlocking Key’ is a security feature on most mobile devices that protects your SIM card data. The PUK code is unique to your SIM card and is required when a SIM Card PIN code has been entered incorrectly multiple times.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Can I unblock a blocked PUK?

What Should I Do if My Sim Is Permanently Blocked? – If your SIM card is permanently blocked as a result of entering the wrong PUK repeatedly ten times, the only way out is to contact your service provider. Perhaps, they’ll need to help you retrieve your line (by linking your phone number to a new SIM card).
Δείτε την πλήρη απάντηση

Why is my SIM card PUK locked?

PUK code unlock If a SIM PIN security code has been entered incorrectly multiple times, the SIM will lock and require you to enter a PUK code to use your device again. Be careful! If you incorrectly enter your PUK code 10 times, your SIM will need to be replaced.

 1. If you get a prompt about a PUK code or your SIM being locked, to request your PUK code.
 2. If you’re prompted to enter the PUK code, enter it.
  • You may need to attempt a phone call before you are prompted to enter the code.
  • Follow the steps to create a new SIM PIN for your security. You must enter it twice.
 3. If you’re not prompted to enter a PUK code, open the phone dialer and call **05***#,
  • Where it says, enter your PUK code.
  • Where it says, enter a new SIM PIN. You must enter it twice.
You might be interested:  Πως Κανω Screenshot Windows 10?

: PUK code unlock
Δείτε την πλήρη απάντηση

How can I get my PUK number by SMS?

Getting Airtel’s PUK code: – Through call: Call the customer care (121) through another Airtel number, and select the PUK option. Request for the PUK code for your SIM/mobile number. Basic verification questions will be asked like the name of the cardholder, address proof, 15-digit SIM number (which is printed on the backside of the SIM) after verification you will be given the PUK code.
Δείτε την πλήρη απάντηση

What happens if you fail PUK code?

‘PUK Lock’ or ‘SIM Lock’ errors – If a SIM PIN security code has been entered incorrectly multiple times, the SIM will lock and require you to enter a PUK code to use your device again.

 • Be careful!
  • If you incorrectly enter your PUK code 10 times, your SIM will need to be replaced.
  • Moving your SIM to another device will not fix this error.
 • The PUK is unique to your SIM card. To get the code, you need to either:
  • online or with another phone. For your security, you must be the account holder or authorized user to verify.
  • Use the PUK Code printed on the card your SIM came in. Make sure the SIM card number matches the card.
 • Once you have the PUK code, follow the instructions for your to enter it.

Δείτε την πλήρη απάντηση

Can I find my PUK code online?

Sign in on your mobile carrier’s website to get the PUK code. Most mobile carriers offer online accounts to their customers. If that is the case for you, go to your mobile carrier’s official website and sign in with your credentials. The PUK code should be listed under your profile.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Can you unlock your SIM without the PUK code?

How to unlock a phone without the PUK Code? – Unfortunately, there is no option for you to manually unlock your phone if forgot your PUK Code. The only option left is to call the customer support of your internet service provider to request unlocking your SIM Card.
Δείτε την πλήρη απάντηση

How can I get my PUK number by SMS?

Getting Airtel’s PUK code: – Through call: Call the customer care (121) through another Airtel number, and select the PUK option. Request for the PUK code for your SIM/mobile number. Basic verification questions will be asked like the name of the cardholder, address proof, 15-digit SIM number (which is printed on the backside of the SIM) after verification you will be given the PUK code.
Δείτε την πλήρη απάντηση