Έκπτωτη η ΛΑΝΕ από την άγονη Κυθήρων – Καλαμάτας – Κρήτης

Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ανακοίνωση της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποφάσισε:

α) Την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., 2Ο χλμ. Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, τ.κ.73100, Χανιά Κρήτης, Α.Φ.Μ 094246048, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, έκπτωτης της υπ’ αριθμ. 2252.1.3.1/1593/2017/10-01- 2017 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, β)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, γ)ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, δ)ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και

β) Την μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (400.868,00) ευρώ, και συγκεκριμένα κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (186.165,19 €), το οποίο αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το εν λόγω πλοίο δεν δύναται να εξυπηρετήσει την εν θέματι γραμμή, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με του όρους της ανωτέρω συμβάσεως και της σχετικής προκήρυξης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση πατώντας στις παρακάτω εικόνες: