ΣΑΟΣ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

Ανακοινώθηκαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα της ΣΑΟΣ για το 2014. Και εδώ μείωση του κύκλου εργασιών αλλά σε επίπεδο ομίλου υπάρχου καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 1,580 εκατ. Ευρώ.

Αναλυτικά

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας στην τρέχουσα χρήση ανήλθε σε € 3.669 χιλ.€ και 60 χιλ.€ αντιστοίχως έναντι 3.702 χιλ.€ και 97 χιλ.€ της προηγούµενης χρήσεως 2013. Η παρατηρούµενη, µικρή, µείωση οφείλεται κυρίως στην γενικότερη κρίση που διέρχεται ο κλάδος της ακτοπλοΐας, µέσω και της µείωσης της επιβατικής κίνησης.

Καθαρά κέρδη (ζηµίες) προ φόρων
Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου κατά τη τρέχουσα οικονοµική χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 1.580 χιλ. έναντι ζηµιών € (4.691) χιλ. της προηγούµενης χρήσης 2013, ενώ οι ζηµίες προ φόρων της Εταιρείας κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση ανήλθαν στο ποσό των € (10.585) χιλ. έναντι € (6.078) χιλ. της προηγούµενης χρήσεως 2013. Η µείωση των ζηµιών του Οµίλου οφείλεται αποκλειστικά στην κερδοφορία της θυγατρικής Άγιος Ευστάθιος Ναυτική Εταιρεία ΑΕ.

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση, ανήλθαν σε € -403 χιλ. και € 1.022 χιλ. έναντι € -21 χιλ. και € -3.084 χιλ. αντίστοιχα για τη χρήση 2013.

Σύνολο δανεισµού – Διαθέσιµα
Το σύνολο του δανεισµού (µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου) του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση ανήλθε σε € 5.266 χιλ. και € 4.740 χιλ. αντίστοιχα. Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε € 2.105 χιλ. και € 6 χιλ. αντίστοιχα. Συνεπώς, το ύψος του καθαρού δανεισµού του Οµίλου και της Εταιρείας ανήλθε σε € 3.161 χιλ. και € 4.734 χιλ. αντίστοιχα.

Περισσότερα:

87_saos_2014_notes

87_saos_2014_oikon__katast__gia_dhmosieysh