ΝΕΛ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

Μειωμένος κύκλος εργασιών το 2014 για τη ΝΕΛ αλλά και ζημιές, αρκετά μειωμένες όμως σε σχέση με το 2013.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στην ετήσια ενοποιημένη και εταιρική οικονομική έκθεση για την xρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) , η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την από 4/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

I) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η χρήση 2014 είναι ζημιογόνα απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που έπληξε την Ελληνική Οικονομία και της υψηλής τιμές των καυσίμων (οι οποίες το τελευταίο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν πτωτικές τάσεις). Επισημαίνεται ότι η εταιρεία επιχειρεί σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον με συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας, γεγονός που δεν βοηθά την κατανάλωση.

Εντός του Μαίου 2014 η θυγατρική Εταιρεία PANTHEON MARINE LTD προέβη σε πώληση του πλοίου ‘TRADER’ σε αλλοδαπή εταιρεία.

II) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά τη χρήση 2014 ανήλθε σε ποσό € 35.620.256,81, έναντι ποσού € 51.520.326,56 την χρήση 2013, ήτοι παρουσίασε μείωση 30,86 %.

Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό € 18.741.544,57 κατά τη χρήση 2014, έναντι ζημιών ποσού € 45.856.272,80 στην προηγούμενη χρήση 2013.

Τα αποτελέσματα του Οµίλου, πριν και μετά από φόρους κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 24.224.769,50, έναντι ζημιάς ποσού € 59.042.911,33 στη χρήση 2013.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου την 31.12.2014, εμφανίζονται αρνητικές κατά ποσό € 2.327.374,43 (31.12.2013, θετικές ταμειακές ροές ποσό € 231.091,69).

III) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ‘κατά τη χρήση 2014 ανήλθε σε ποσό € 27.538.421,29, έναντι ποσού € 32.435.187,36 την χρήση 2013, ήτοι παρουσίασε μείωση 15,10 %.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 21.754.374,04 κατά τη χρήση 2014 έναντι ζημιάς ποσού € 60.950.040,84 την προηγούμενη χρήση 2013.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας, πριν και μετά από φόρους κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 26.661.661,58 έναντι ζημιάς ποσού € 72.183.933,82 τη χρήση 2013.

Επίσης τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό € 13.000.000,00 που αφορά πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις έναντι αντίστοιχης επιβάρυνσης ποσού € 34.382.821,19 τη χρήση 2013.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας την 31.12.2014, εμφανίζονται αρνητικές κατά ποσό € 1.353.471,92 (31.12.2013, θετικές ταμειακές ροές ποσό € 143.504,63).

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΕΛ:

http://www.nel.gr/index.asp?a_id=83&news_id=1550