Στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ το 23,57% της ΑΝΕΚ

Η εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 και άρθρο 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 23/03/15 σχετικής ενημέρωσης προς την εταιρεία μας, ότι η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» απέκτησε την 09/03/2015 την κυριότητα 43.685.197 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας, ήτοι ποσοστό 23,5661 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας, λόγω λειστηριασμού των ως άνω μετοχών που κατείχε η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC».

Μετά την συγκεκριμένη γνωστοποίηση η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» κατέχει:

α) 43.685.197 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,5661 % του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου
β) έμμεσα 1.929.210 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0407 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας, (ήτοι συνολικά 24,1788 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας).