ΑΝΕΚ: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

Στα πλαίσια της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Ε.Κ. όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Ε.Κ. και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ στην συνεδρίαση της 19/02/15, ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Κρασανάκη Αδαμάντιο του Εμμανουήλ, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μπαουράκη Γεωργίου του Μιχαήλ.