Αγορές μετοχών της Minoan Lines

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοίνωσαν μέσω πέντε δελτίων τύπου, ότι η εταιρεία Atlantica S.p.A. di Navigazione, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 27/01/2015, 28/01/2015, 29/01/2015, 30/01/2015, 02/02/2015 και 03/02/2015, σε συνολική αγορά 17.356 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας € 30.296,46.

H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.