Home / ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ / Χρήσιμες πληροφορίες για σκάφη αναψυχής

Χρήσιμες πληροφορίες για σκάφη αναψυχής

Η Ελλάδα με τον ιδιαίτερο νησιωτικό χαρακτήρα και τις ακτές μοναδικής ομορφιάς, το εξαιρετικό κλίμα, τη μακρά ναυτική παράδοση και την ξεχωριστή πολιτισμική κληρονομιά, αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της θάλασσας και του yachting.

Με σκοπό την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου προχώρησε στην υλοποίηση ριζικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο δραστηριοποίησης των πλοίων αναψυχής ως αναπτυξιακό όχημα της ελληνικής οικονομίας.

Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

Πρόκειται για ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην οποία θα καταχωρίζονται όλα τα ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων και τα επαγγελματικά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τουρισμό και αναψυχή (επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια).

Καταχώρηση στο μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

Οι σχετικές διαδικασίες θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ωστόσο, ειδικά για τα πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται κατά το διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου (βλ. πιο κάτω) θα υπάρχει περιθώριο έξι (6) μηνών για την υποβολή αίτησης καταχώρισης.

Ποιό σκάφος θεωρείται πλοίο αναψυχής

Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

Ένα πλοίο αναψυχής μπορεί να χαρακτηρισθεί «επαγγελματικό» εφόσον έχει μεταφορική ικανότητα ως σαράντα εννέα (49) επιβατών και διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης (χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής επί του πλοίου) ειδικά για τους επιβάτες.

Όλα τα πλοία αναψυχής πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα από τη σημαία τους πιστοποιητικά για την κατηγορία τους.

Προυποθέσεις εκναύλωσης πλοίου αναψυχής

Για την εκναύλωση πλοίου αναψυχής απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής διοίκησης (δηλαδή βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) και καταχώριση στο Μητρώο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Η εκναύλωση μπορεί να γίνεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή, μετά από έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, από ναυτικό πράκτορα ή τουριστικό γραφείο ή ναυλομεσίτη. Ο εκναυλωτής πρέπει να έχει ελληνικό ΑΦΜ.

Η ελάχιστη διάρκεια της ναύλωσης είναι οκτώ (8) ώρες. Η έναρξη και η λήξη της ναύλωσης, προκύπτει από το ναυλοσύμφωνο βάσει του αναγραφόμενου σε αυτό τόπου και χρόνου παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου. Επιτρέπεται να πραγματοποιούνται δύο συμβάσεις ολικής ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου (από 00.00 έως 23.59 της ίδιας ημέρας), οι οποίες, για τις ανάγκες υπολογισμού των ελάχιστων ημερών ναύλωσης, θεωρούνται ως μία (1) ημέρα.

Καταργείται η αποκλειστική χρήση του πλοίου αναψυχής για τη διενέργεια ταξιδιών αναψυχής – περιήγησης, κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιείται για εκπαίδευση ή για συμμετοχή σε αγώνες κλπ., όμως διατηρείται η απαγόρευση α) μεταφοράς προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων και β) μερικής ναύλωσης.

Επιτρέπεται να εκναυλώνονται με σύμβαση ολικής ναύλωσης και τα επιβατηγά τουριστικά πλοία υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., μεταφορικής ικανότητας έως και ενενήντα εννέα (99) επιβατών.

Μέχρι την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου,
α) τα πλοία αναψυχής που έχουν άδεια του Ν.2743/99 η οποία ήταν σε ισχύ στις 14-01-2014 μπορούν να εξακολουθήσουν να εκναυλώνονται χωρίς να απαιτείται θεώρηση της άδειας ή άλλη διαδικασία. Οι άδειες αυτές συνεχίζουν να ισχύουν έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης καταχώρισης του πλοίου στο Μητρώο. Ομοίως παρατείνεται και η ισχύς του βιβλίου ατελείας (πετρελαίων) για τα μηχανοκίνητα.
β) τα πλοία αναψυχής που δεν έχουν άδεια του Ν. 2743/99 (νεοεισερχόμενα) ή όσα διαθέτουν άδεια που η ισχύς της έχει παύσει πριν την 14-01-2014, μπορούν να εκναυλώνονται αφού πρώτα εφοδιασθούν με άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται προσωρινά για το μεταβατικό στάδιο μέχρι τη λειτουργία του Μητρώου. Και η άδεια αυτή ισχύει έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης καταχώρισης του πλοίου στο Μητρώο.
γ) Οι άδειες του Ν.2743/99, των οποίων η ισχύς έχει, κατά τα προαναφερθέντα, παραταθεί, καθώς και οι νέες άδειες που χορηγούνται προσωρινά, φυλάσσονται στο πλοίο και επιδεικνύονται στις αρμόδιες Αρχές όποτε ζητηθούν.
δ) Για ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου, ανεξάρτητα αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Η θεώρηση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου διενεργείται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, πριν από την έναρξη της ναύλωσης. Για την θεώρηση δεν απαιτείται η προσκόμιση των ναυτιλιακών εγγράφων, χρειάζεται όμως ευκρινές αντίγραφο της άδειας.
Σε περίπτωση που η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου του πλοίου.
ε) Οι ναυλώσεις (για όσα πλοία έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης) καταχωρίζονται, με βάση τα θεωρημένα ναυλοσύμφωνα, στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη Λιμενική Αρχή μόνιμου ελλιμενισμού του πλοίου. Τα ναυλοσύμφωνα που έχουν πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή θεωρούνται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή και καταχωρίζονται από αυτή στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., στην πρώτη διαθέσιμη θυρίδα, ανεξάρτητα αν προηγούνται ημερολογιακά της τελευταίας καταχώρισης, μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.
στ) Κατά τη διάρκεια της ναύλωσης, τα πλοία αναψυχής πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με καταστάσεις επιβαινόντων, τα οποία δεν απαιτείται να είναι θεωρημένα από Λιμενική Αρχή. Κάθε μεταβολή ως προς τους επιβαίνοντες πρέπει να σημειώνεται στην κατάσταση επιβαινόντων, δεν απαιτείται όμως να δηλώνεται σε Λιμενική Αρχή.

Προσοχή: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4250/2014 (Α’ 74) δεν απαιτείται πλέον η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, αρκεί η υποβολή ευκρινών αντιγράφων των πρωτοτύπων. Επίσης, δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη. Οι πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο μέρος του ν. 4256/2014 (Α’ 92) μπορούν να διενεργούνται μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Προυποθέσεις εκναύλωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής πρέπει πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως επαγγελματικών (μεταφορική ικανότητα, χώροι ενδιαίτησης) και να είναι εφοδιασμένα με το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και όλα τα άλλα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τη σημαία τους για τα πλοία αναψυχής της κατηγορίας τους που είναι επαγγελματικά. Οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις για την εκναύλωση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων στελέχωσης, είναι αντίστοιχα με αυτά των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης ούτε απολαμβάνουν των ελαφρύνσεων και απαλλαγών που προβλέπονται για τα επαγγελματικά.

Προυποθέσεις εκναύλωσης πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία

Τα πλοία αναψυχής με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να εκναυλώνονται όπως και όσα φέρουν ελληνική σημαία.

Για τα πλοία αναψυχής με σημαία κράτους που δεν είναι μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις, συγκεκριμένα οι εξής: να είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό και να έχουν ολικό μήκος άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων και μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών.

Υποχρεώσεις εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης

Υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης έχουν τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία έχουν απαλλαγεί από την καταβολή ΦΠΑ για την εισαγωγή ή την αγορά τους. Τα πλοία αναψυχής για τα οποία έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ χωρίς να έχει εκπέσει ή επιστραφεί δεν έχουν τέτοια υποχρέωση.

Οι ελάχιστες ημέρες ναύλωσης υπολογίζονται για τα υπόχρεα πλοία ανά τριετία από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο Μητρώο, βάσει των ναυλοσυμφώνων, και είναι:
α) 105 ημέρες/3ετία για όσα εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα
β) 75 ημέρες/3ετία για όσα εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα
γ) 25 ημέρες/3ετία για τα χαρακτηρισμένα παραδοσιακά, ανεξάρτητα αν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα

Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες ναύλωσης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για τον υπολογισμό των ημερών μέχρι τη λειτουργία του Μητρώου, γίνεται αναγωγή του αντίστοιχου αριθμού ημερών στο χρονικό διάστημα από την έκδοση ή θεώρηση της άδειας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης στο Μητρώο.

Παραδείγματα
α) πλοίο αναψυχής που εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα με άδεια που εκδόθηκε ή θεωρήθηκε στις 20-02-2009 για το οποίο υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο στις 08-01-2015 έχει 2.148 ημερολογιακές ημέρες και οφείλει να έχει συμπληρώσει 618 ημέρες ναύλωσης.
β) πλοίο αναψυχής που εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα με άδεια που εκδόθηκε στις 25-04-2014 για το οποίο υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο στις 08-01-2015 έχει 258 ημερολογιακές ημέρες και οφείλει να έχει συμπληρώσει 74 ημέρες ναύλωσης.

Επιβολή κατάσχεσης σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής

Σε τέτοια περίπτωση αναστέλλεται ο χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης από την ημερομηνία απαγόρευσης απόπλου λόγω επιβολής της κατάσχεσης ως την ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου.

Προσοχή: όταν αρχίσει η λειτουργία του Μητρώου πρέπει να υποβληθεί αίτηση καταχώρισης για τα πλοία αναψυχής στα οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση απόπλου λόγω κατάσχεσης, εφόσον αυτά πρόκειται να συνεχίσουν να εκναυλώνονται μετά από την άρση της απαγόρευσης απόπλου.

Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής να διακόπτει την εκμετάλλευση του πλοίου με παράλληλη αναστολή του χρόνου υπολογισμού των ελάχιστων ημερών ναύλωσης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται «περίοδος χάριτος» όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για την επαγγελματική δραστηριοποίηση του πλοίου. Ο παροπλισμός αποτελεί ανακουφιστικό μέτρο για τον επαγγελματία που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Για την αποφυγή καταχρηστικής εφαρμογής της διάταξης ορίζεται ελάχιστη περίοδος παροπλισμού ενός (1) έτους και μέγιστη τριών (3) ετών. Κατά τη διάρκεια του παροπλισμού το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο και τα ναυτιλιακά έγγραφά του κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Ιδιόχρηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή του, όταν αυτό δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης και χωρίς χρονικό περιορισμό. Η ιδιοχρησιμοποίηση πρέπει να καταχωρίζεται στο Μητρώο. Μέχρι τη λειτουργία του Μητρώου, οι Λιμενικές Αρχές θα σημειώνουν στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. τα διαστήματα ιδιοχρησιμοποίησης μετά από δήλωση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή.

Άδειες απόπλου – δηλώσεις κατάπλου

Καταργείται το τέλος των 0,88 ευρώ. Ακόμη και στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή / και η δήλωση κατάπλου δεν καταβάλλεται κάποιο τέλος.

Καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και όσα επαγγελματικά πλοία αναψυχής εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα.

Απαιτείται λήψη άδειας απόπλου, μόνο από το αφετήριο λιμάνι (αυτό στο οποίο αρχίζει η ναύλωση), για τα πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης κατάπλου στους ενδιάμεσους και τους τελικούς σταθμούς.

Σε κάθε περίπτωση συμβάντων ή μεταβολών, όπως ενδεικτικά ναυτικά ατυχήματα, τραυματισμοί, ασθένειες ή παράνομες απουσίες μελών πληρωμάτων, ελλιπείς συνθέσεις, λήξη ισχύος ναυτολογίων ή πιστοποιητικών ασφάλειας ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του σκάφους υποχρεούται να δηλώσουν κατάπλου στη Λιμενική Αρχή, να αναφέρουν το συμβάν ή τη μεταβολή και να θεωρήσουν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα.

Επισημαίνεται ότι δεν απαλλάσσονται α) ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης από την υποχρέωση τήρησης των ναυτιλιακών εγγράφων και επίδειξής τους στο πλαίσιο των ελέγχων της Λιμενικής Αρχής, καθώς επίσης και συμμόρφωσής τους με τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχου προσώπων κατά τη διέλευση των συνόρων της χώρας και β) το πλοίο από την καταβολή λιμενικών και λοιπών τελών και δικαιωμάτων.

Ανέλκυση – καθέλκυση σκαφών

Δεν απαιτείται πλέον η λήψη άδειας ανέλκυσης ή καθέλκυσης για τα πλοία αναψυχής και τα μικρά σκάφη. Καταργείται και το αντίστοιχο τέλος των 0,88 ευρώ.

Ερασιτεχνική αλιεία απο σκάφος αναψυχής

Έχει καταργηθεί η άδεια με την οποία έπρεπε να εφοδιάζεται όποιος ήθελε να ψαρέψει ερασιτεχνικά στην Ελλάδα. Οι Λιμενικές Αρχές δεν εκδίδουν πλέον ερασιτεχνικές άδειες αλιείας σκαφών ούτε ατομικές ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.

Σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία κ.ο.κ.

Δελτίο κίνησης πλοίου αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

Είναι το Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής για την ελεύθερη παραμονή και κυκλοφορία του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Υποχρέωση εφοδιασμού με ΔΕ.Κ.Π.Α. έχουν τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού του πλοίου ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέει το πλοίο αναψυχής κατά την είσοδό του στην Ελλάδα. Επίσης, το ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου ισχύος και υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή. Σημειώνεται πως όσα ΔΕ.Κ.Π.Α. έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου (14-04-2014), θα πρέπει να θεωρηθούν το αργότερο μέχρι να συμπληρωθεί ένα έτος από την έναρξη ισχύος του, ενώ όσα ΔΕ.Κ.Π.Α. εκδοθούν μετά από την έναρξη ισχύος του, θα πρέπει να θεωρηθούν το αργότερο μέχρι να συμπληρωθεί ένα έτος από τη χορήγησή τους.

Δελτίο κίνησης θαλαμηγού (Transit Log)

Είναι το Δελτίο Κίνησης θαλαμηγού, το οποίο χορηγείται από τις Τελωνειακές Αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την ελεύθερη παραμονή και κυκλοφορία στα ελληνικά χωρικά ύδατα των πλοίων αναψυχής με σημαία κράτους που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

Έγγραφο σκάφους αναψυχής (Ε.Σ.Α.)

Είναι το Έγγραφο Σκάφους Αναψυχής το οποίο υποβάλλεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη πλοίου αναψυχής, ανεξάρτητα από τη σημαία του, το οποίο προέρχεται από κράτος που δεν ανήκει στον ενιαίο χώρο Schengen.

Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Τα πλοία με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα δεν είναι υποχρεωτικό να στελεχώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα. Στην περίπτωση που ναυτολογούν πλήρωμα, αυτό υποχρεωτικά ασφαλίζεται στο Ν.Α.Τ. (με κατάσταση), αλλά δεν υποχρεούνται να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση και να ανοίγουν ναυτολόγιο. Οι απασχολούμενοι ως κυβερνήτες των πλοίων αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι δεν είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί, εξακολουθούν να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και υποχρεούνται στην έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, υπάρχει η υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης. Για πλοία που δεν φέρουν την ελληνική σημαία και εφόσον έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, εφαρμόζονται οι κανόνες στελέχωσης που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.