Διαγωνισμός για την εκποίηση του Jet Ferry 1

069

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ-Ο/Γ  ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ, με αριθμό διακήρυξης 01/2015.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 18-02-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19-02-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30πμ στην αίθουσα δημοπρασιών, γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά απο τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της διακήρυξης Νο 01/2015 καθώς και απο εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.6.1. της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής 120 ημερολογιακές ημέρες απο την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης, μπορείτε να μεταβείτε εδώ.