ΕΛΣΤΑΤ: Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου – Νοέμβριος 2014

H ∆ύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Νοέμβριο 2014 σε σύγκριση

με την αντίστοιχη ∆ύναμη του Νοεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 2,3% έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012 (Πίνακας 1).
Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Νοέμβριο 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2013, παρουσίασε αύξηση 1,6%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012 (Πίνακας 1).

1 2

3 10619888_601546146642572_337731443373158511_o

1656442_601546226642564_3387639199773565691_n

Επεξηγηματικές σημειώσεις

Έρευνα ∆ύναμης Ελληνικού Εμπορικού Στόλου
Η έρευνα διενεργείται κάθε μήνα από το 1964 μέχρι σήμερα χωρίς να έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Σκοπός της έρευνας είναι η πλήρης καταγραφή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό και τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών εμπορικών πλοίων, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου.

Νομικό πλαίσιο
Η έρευνα διενεργείται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 6792/Γ-81/11-4-97 των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Περίοδος Αναφοράς
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται στο τέλος Νοεμβρίου 2014

Κάλυψη
Στην έρευνα περιλαμβάνονται όλες οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και οι Ελληνικές Προξενικές Λιμενικές Αρχές της αλλοδαπής που τηρούν νηολόγια, οι οποίες αποστέλλουν κάθε μήνα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), τις μεταβολές των ελληνικών εμπορικών πλοίων που είναι γραμμένα στα νηολόγιά τους.

Ορισμοί
Εμπορικό πλοίο: Είναι κάθε σκάφος καθαρής χωρητικότητας, τουλάχιστον δέκα κόρων,προορισμένο να κινείται αυτοδύναμα στη θάλασσα και να ενεργεί τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, την αλιεία, τη ρυμούλκηση και κάθε άλλη ναυτιλιακή εργασία.
Ελληνικός εμπορικός στόλος: Είναι το σύνολο των εμπορικών πλοίων που είναι νηολογημένα στην Ελλάδα και ανήκουν σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια. Η ελληνική σημαία που φέρουν τα ανωτέρω πλοία δείχνει ότι όλοι οιοικονομικοί και εμπορικοί κανόνες με τους οποίους διεξάγονται οι θαλάσσιες δραστηριότητές τους, όπως, επιδοτήσεις ναυπηγήσεων, περιορισμοί φόρτωσης,αποθεματοποιήσεις αποσβέσεων και άλλες φορολογικές διατάξεις, καθορίζονται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
Ολική χωρητικότητα σε κόρους (Κ.Ο.Χ): Είναι μονάδα μέτρησης του συνολικού όγκου σε κυβικά πόδια των χώρων φόρτωσης στο εσωτερικό του κύτους και στη γέφυρα, που είναι διαθέσιμοι για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τροφίμων, επιβατών και του πληρώματος. Ο κόρος είναι ίσος με 2,83 κυβικά μέτρα ή 100 αγγλικά κυβικά πόδια.
Καθαρή χωρητικότητα σε κόρους (Κ.Κ.Χ): Είναι μονάδα μέτρησης, που λαμβάνεται από την ολική χωρητικότητα μετά την αφαίρεση του όγκου των χώρων που χρησιμοποιούνται από το πλήρωμα, των οργάνων ναυσιπλοΐας και των μηχανών, των δεξαμενών μαζούτ και νερού, καθώς και του όγκου άλλων χώρων που δεν χρησιμοποιούνται από τους επιβάτες ή για εμπορεύματα.
Ηλικία του πλοίου: Αυτή καθορίζεται από το έτος κατασκευής του κύτους που περιβάλλει το μηχανοστάσιο.

Μεθοδολογία
Η έρευνα διεξάγεται απογραφικά σε όλες τις Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και τις Ελληνικές Προξενικές Λιμενικές Αρχές της αλλοδαπής, οι οποίες αποστέλλουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, τις μεταβολές των πλοίων που αφορούν: α) στην εγγραφή νέων πλοίων που νηολογήθηκαν, β) στη μετονομασία πλοίων, γ) στην αλλαγή πλοιοκτησίας, δ) στις μετεγγραφές από άλλους λιμένες, ε) στη διαγραφή πλοίων, στ) στην οριστική καταμέτρηση– ανακαταμέτρηση πλοίων, ζ) στην αλλαγή μηχανής.
Οι μεταβολές αυτές χρησιμοποιούνται, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, για την ενημέρωση, μέσω ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος, του τηρούμενου Μητρώου Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, από το οποίο παράγονται μηνιαία και ετήσια αποτελέσματα.

Παραπομπές
Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, διαγράμματα) σχετικά με την Έρευνα της ∆ύναμης του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ (www.statistics.gr) στο Σύνδεσμο Ναυτιλία>Ελληνικός Εμπορικός Στόλος 10 ΚΚΧ και άνω>>

16 Ιανουαρίου 2015
∆/νση Στατιστικών Τομέα Εμ̟ορίου και Υ̟ηρεσιώνΤμήμα Εμ̟ορικής Ναυτιλίας
Πληροφορίες: Κλεφτόγιαννη Ελ̟πίδα
Τηλ. : 213 135 3087
Fax : 213 135 3059
email : n.kleftogianni@statistics.gr

Μάνος Βιντζηλαίος